Publikacje, raporty, ekspertyzy

Kategoria: Publikacje, raporty, ekspertyzy sobota, 01, lipiec 2017 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

Biała księga polskich rzek 2023 - Lekcje płynące - z katastrofy odrzańskiejz katastrofy odrzańskiej; Raport został opracowany przez Fundację ClientEarthPrawnicy dla Ziemi, Fundację Frank Bold, Fundację Greenmind, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Fundację WWF Polska. Publikację objęły patronatem Koalicja Czas na Odrę i Koalicja Ratujmy Rzeki, 2023.

Analiza prawna dotycząca prawidłowości wdrożenia wymagań konwencji z Aarhus w Polsce: (Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska). WWF Polska, Warszawa, luty 2020

Analiza prawna wymagań unijnego prawa ochrony środowiska dotyczących rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce – na przykładzie odrzańskiej drogi wodnej. WWF Polska, Warszawa, luty 2020

Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej Synteza; WWF Polska, Warszawa, luty 2010

Studium kompleksowego rozwiązania problemów stopnia i zbiornika Włocławek. Prognoza skutków społeczno-ekonomicznych i środowiskowych Synteza. 2001. WWF Polska. Warszawa.

Studium kompleksowego rozwiązania problemów stopnia i zbiornika Włocławek: Prognoza skutków społeczno-ekonomicznych i środowiskowych. 2001. Maszynopis. WWF Polska. - Ekspertyza wraz z cząstkowymi opracowaniami dostępna na wniosek.

Brański J., Czajka A., Kadłubowski A., Maciążek E., Mierkiewicz M., Sasim M., Szypuła B.,  Żelaziński J. 2007. Hydrologiczne i morfologiczne uwarunkowania oraz skutki rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Maszynopis: Ekspertyza dla WWF Polska. Warszawa, Sosnowiec. - Ekspertyza dostępna na wniosek.

I. Biedroń, A. Dubel, M. Grygoruk, P. Pawlaczyk, P. Prus, K. Wybraniec. 2018. Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania; Opracowanie pozyskane od Ministerstwa Środowiska, wykonane w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  oraz budżetu państwa, w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na zlecenie Ministerstwa Środowiska oprac. MGGP S.A., zespół w składzie: I Biedroń, A. Dubel, M. Grygoruk, P. Pawlaczyk, P. Prus, K. Wybraniec”, MGGP, Kraków.

Furdyna A., Leś E. (red.). 2011. Bieżące łatanie dziur czy nowa długofalowa polityka gospodarowania wodami? Wnioski z projektu „Wodny Okrągły Stół – porozumienie dla społeczeństwa i przyrody”; Eko-Unia. Wrocław.

 Furdyna A., Kozminski W., Leś E. 2011 Monitoring_pracy_Panstwowej Strazy Rybackiej w wojewodztwie zachodniopomorskim w aspekcie zwalczania kłusownictwa. Raport za lata 2009-2011TPRIiG, Stepnica.

Jabłońska E., Kotkowicz M., Manewicz M., Nawrocki P., Pawlaczyk P. 2014. Podsumowanie i interpretacja wyników raportu „Inwentaryzacja oraz ocena skutków przyrodniczych ingerujących w hydromorfologię rzek prac utrzymaniowych wykonanych na ciekach województw łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego,małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w latach 2010-2012 - opracowanie w oparciu o ogłoszenia o przetargach zamieszczone na stronach internetowych WZMiUW oraz wyniki ankiet wysłanych do tych instytucji” oraz uzupełnienia tego raportu o dane z roku 2013.

Józef Jeleński, Bartłomiej Wyżga, 2016 Możliwe Techniczne i biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek górskich. Stowarzyszenie Ab Ovo.

Jermaczek A., Banaszak K., Kujawa A., Pawlaczyk P., Garczyńska H. 2017. Przegląd Przyrodniczy. Tom XXVIII. Zeszyt 4. Wyd. Klub Przyrodników, Świebodzin.

Nawrocki P.; Nierozwiązane problemy ochrony rzek?; Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych Nr 12(216), Warszawa, 30 czerwca 2016

Pawlaczyk P. 2011. Jak się troszczyć o rzekę na podstawie prawa UE. Klub Przyrodników. Świebodzin.

Pawlaczyk P. 2016. Doświadczenia stosowania art. 118-118b ustawy o ochronie przyrody; Klub Przyrodników. Świebodzin.

Pawlaczyk P. (red.). 2016. Wstępna ocena ryzyka oddziaływania Projektu Banku Światowego P147460 „Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry i Wisły” na przyrodnicze obszary chronione. Klub Przyrodników. Świebodzin.

Pawlaczyk P. (red.). 2016. Wstępna ocena ryzyka oddziaływania Rządowej „Strategii Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 r.” na przyrodnicze obszary chronione. Klub Przyrodników. Świebodzin.

Program rewitalizacji górnej Wisły (maszynopis). Oprac. zespół autorski pod kierunkiem Wawręty R. Fundacja Dzika Polska na zlec. Towarzystwa na rzecz Ziemi, Warszawa 2014

Prus P., Popek Z., Pawlaczyk P., wyd. II 2018. Dobre praktyki utrzymania rzek. praktyki utrzymania rzek. WWF Polska. Warszawa.

Tomiałojć L., Drabiński A. (red.). 2005 Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu. Wrocław.

Wawręty R., Żelaziński J. (red.). 2006. Zapory a powodzie. Oświęcim-Kraków.

Żelaziński J., Wawręty R. (red.). 2005. Ocena wybranych robót hydrotechnicznych finansowanych z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Towarzystwo na rzecz Ziemi, Polska Zielona Sieć. Oświęcim/Kraków.

Żelaziński J., Wawręty R. (red.). 2000. Przyjazna środowisku strategia ochrony przed powodzią. Towarzystwo na rzecz Ziemi. Oświęcim.

Żelaziński J., Wawręty R. (red.). 2007. Środowiskowe skutki przedsięwzięć hydrotechnicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Raport Towarzystwa na rzecz Ziemi i Polskiej Zielonej Sieci. Oświęcim-Kraków.

Żylicz T., Markowska A., Czajkowski M., Rak J. 2007. Odrzańska Droga Wodna: potencjał i perspektywy: Analiza ekonomiczna z uwzględnieniem ekologicznych efektów zewnętrznych. Maszynopis: Ekspertyza sygnowana przez Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej UW dla WWF Polska. Warszawa. - Ekspertyza dostępna na wniosek.

Odsłony: 8103